Email :  trin.bo@telecorp.co.th  Tel.  088-673-9000

เกี่ยวกับเทเลคอร์ป

      บริษัท เทเลคอร์ป จำกัด ประกอบธุรกิจและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เราเริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในโรงพยาบาล และโปรแกรมคลินิก โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งาน

      ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการคิดค้นพัฒนาซอร์ฟแวร์ และการทำงานอย่างมืออาชีพ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งบริษัทได้ขยายการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาระบบคิวที่ออกแบบเฉพาะสำหรับโรงพยาบาล( DASH QUEUE) การออกแบบโปรแกรมบริหารจัดการแผนกตรวจสุขภาพครบวงจร (H-SERIES) การพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล และทั่วไป การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบ วางระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วย

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน เพื่อให้ ลูกค้าที่ไว้วางใจใน “ เทเลคอร์ป “ ได้รับมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และจะยังคง มุ่งมั่นพัฒนา แบรนด์ของเรา ให้ยั่งยืนต่อไป

ระบบใช้งานง่ายทุกขั้นตอน

ด้วยการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ให้การใช้งานง่ายที่สุด

ออกแบบหน้าจอที่ทันสมัย

การออกแบบหน้าจอให้ทันกับยุคสมัย

ใช้งานได้กับทุกขนาดหน้าจอ

การออกแบบที่ตอบสนอง กับทุกขนาดหน้าจอ


ประวัติ

บริษัทเทเลคอร์ป เริ่มประกอบธุรกิจ และดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มต้นจากการพัฒนา ซอฟต์แวร์โรงพยาบาล และคลินิก โดยเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความสะดวกในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการคิดค้น และพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งบริษัทได้ขยายการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วางระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ การออกแบบเว็บไซต์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วย

วิสัยทัศน์

คิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านการแพทย์ โดยเน้นถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสะดวกในการใช้งานจริงเพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานให้สูงขึ้น จึงทำให้เกิดซอฟต์แวร์บริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

"บริษัทฯ มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม กระทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอด้วยการศึกษา วิจัย และปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยพื้นฐานความที่เชื่อว่าเราทำได้และทำด้วยความรู้ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่ต้องพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ"

Someone famous in Source Title

2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

"บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยการฝังแนวคิดด้านการรับประกันคุณภาพว่าความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา และลูกค้าจะต้องยินดีพึงพอใจมากกว่าสิ่งที่ที่ได้จ่ายเสมอ ความดูแลเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนต้องได้รับการตรวจสอบปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ มีระบบติดตามให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ทั้งบริการก่อนขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา ด้วยความรับผิดชอบ และที่สำคัญทุกกิจกรรมจะต้องดำเนินการอย่างมีความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป"

Someone famous in Source Title

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร

"บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับและทุกคน ด้วยพื้นฐานที่เชื่อว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร จึงมุ่งเน้นสรรหาคัดเลือกพนักงานที่จะมาร่วมงาน อย่างพิถีพิถัน ดูแลให้สวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาและฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษา และการหาความรู้เพิ่มเติมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีมีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ และสังคมโดยส่วนรวม"

Someone famous in Source Title

4. ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

"บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม แบบวิถีพุทธ อันเป็นวิถีทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยความเชื่อว่า คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยสร้างความเป็นธรรม สร้างสังคมที่สงบสุข นำประเทศชาติให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร โดยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโปร่งใส และยุติธรรม ต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน รัฐบาล ชุมชน และสังคม เป็นต้น"

Someone famous in Source Title

5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

"บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อธุรกิจ การที่คนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในอันที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีการรับและการให้อย่างสมดุล และจะดำเนินการในทุกทางให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์"

Someone famous in Source Title

เป้าหมาย

บริษัท เทเลคอร์ป จำกัด
เลขที่ 216/52 มบ.ซิตี้ลิงค์ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

Email: trin.bo@telecorp.co.th
Phone: 088-673-9000

จำนวนผู้เข้าชม